वाहन खरेदीकरिता अग्रीम मिळण्याकरिता करावयाचे आवेदनपत्र


( Note:- सदर अर्ज online सादर करावा व त्याची प्रिंट काढून यथास्थिती नियंत्रण अधिकारी / स्थायी सेवेतील जमानतदारांच्या स्वाक्षरीसह आस्थापना विभागास सादर करावा. )

वैयक्तिक माहिती
कर्मचारी कोड
वर्ष :
आवेदकाचे पूर्ण नांव
स्थायी पत्ता
भ्रमणध्वनी क्र.
कर्मचारी स्थिती
विभाग निवडा
पद निवडा
सेवेत रुजू झाल्याचा दिनांक
सेवानिवृत्तीचा दिनांक
पगार तपशील
मूळ वेतन
डी.ए. (D.A.)
डी.पी./जी.पी. (D.P./G.P.)
इतर रुपये
एकूण वेतन
वेतन वाहन व अग्रीम इत्या. बाबत तपशील
एकूण कपातीची रक्कम
निव्वळ वेतन
वाहन प्रकार
वाहन किंमत
अग्रीम रक्कम
एकूण टप्पे(महत्तम ६० टप्पे)
वाहन वर्णन(वाहनाचा मेक व मॉडेल)
स्वतःचे वाहन आणि मागील अग्रीमाचा तपशील
स्वतःचे वाहन
पूर्वी घेतलेली आगाऊ रक्कम
वाहन प्रकार निवडा (नवीन / जुने)
वाहन प्रकार निवडा (नवीन / जुने)

जमानतदाराची माहिती

(Note:- कर्मचाऱ्यांनी अर्ज पूर्ण भरून व अर्जाची प्रिंट काढून त्यावर स्थायी कर्मचाऱ्यांपैकी जमानतदारांची स्वाक्षरी घेऊन अर्ज आस्थापना शाखेस सादर करावा अन्यथा Online अर्जाचा विचार केला जाणार नाही.)

1
जमानतदाराचे नाव
जमानतदाराचा पत्ता
जमानतदाराचा मोबाइल क्रमांक
जमानतदाराचे पद निवडा
2
जमानतदाराचे नाव
जमानतदाराचा पत्ता
जमानतदाराचा मोबाइल क्रमांक
जमानतदाराचे पद निवडा
संलग्न दस्तऐवज तपशील  (Note:- संलग्न कागदपत्र .JPG किंवा .jpg स्वरुपात जोडा.) and max Size of every Document is 50kb

१) अध्यावत वेतन प्रमाणपत्र स्लीप२) अध्यावत दरपत्रक


३) फॉर्म नं. 20४) स्थानिक रहिवासी पत्त्याचा पुरावा