सण अग्रीम मिळण्याकरिता करावयाचा अर्ज


( Note:- सदर अर्ज online सादर करावा व त्याची प्रिंट काढून यथास्थिती नियंत्रण अधिकारी / स्थायी सेवेतील जमानतदारांच्या स्वाक्षरीसह आस्थापना विभागास सादर करावा. )

वैयक्तिक माहिती
कर्मचारी कोड
वर्ष :
पूर्ण नांव ( आडनाव प्रथम )
विभागाचे नांव
पदाचे नांव
कायमचा पत्ता
मोबाईल नं.
कर्मचारी नोकरी स्थिती
नेमणुकीची तारीख
सेवानिवृत्तीची तारीख
मूळ वेतन / एकत्रित वेतन
अग्रीम तपशील
अग्रीमाची रक्कम
एकुण हप्ते
कपात करावयाचा हप्ता ( दरमहा )
दिनांक
कोणत्या सणाकरीता पाहिजे